Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift

-3.750

Årets resultat

-4.386

Aktiver

742'

Kortfristede aktiver

81

Egenkapital

31.864

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
27.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.750-3.750
Resultat af primær drift-3.750-3.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-6360
Resultat før skat-4.386-3.750
Resultat-4.386-3.750
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
27.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider810
Kortfristede aktiver810
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver741.600422.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver741.600422.000
Aktiver741.681422.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
27.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital31.86436.250
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.7503.750
Kortfristede forpligtelser709.817385.750
Gældsforpligtelser709.817385.750
Forpligtelser709.817385.750
Passiver741.681422.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
27.06.2022
Afkastningsgrad -0,5 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,8 %-10,3 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 4,3 %8,6 %
Likviditetsgrad 0,0 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-02
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for FFI2020 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.