Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-955

Primær drift

-46.294

Årets resultat

27.427

Aktiver

113'

Kortfristede aktiver

113'

Egenkapital

67.427

Afkastningsgrad

-41 %

Soliditetsgrad

60 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-955
Resultat af primær drift-46.294
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 92.574
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat27.427
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider109.973
Kortfristede aktiver112.548
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver112.548
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Forslag til udbytte0
Egenkapital67.427
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.000
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser45.121
Forpligtelser45.121
Passiver112.548
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Afkastningsgrad -41,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 40,7 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 59,9 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:21.12.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-15
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 21. december 2020 - 30. juni 2021 for Tandplejer Delvin Goren Holding ApS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Betingelserne for at fravælge revision er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kolding , den 2021-11-01 Direktion: Delvin Goren,