Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-6

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

39.994

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
30.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat00
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-60
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-60
Resultat-60
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
30.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider00
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver40.00040.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver40.00040.000
Aktiver40.00040.000
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
30.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital39.99440.000
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser60
Gældsforpligtelser60
Forpligtelser60
Passiver40.00040.000
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
30.06.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Bøsen´s Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.