Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.085'

Primær drift

-7.939'

Årets resultat

-8.497'

Aktiver

38.213'

Kortfristede aktiver

1.925'

Egenkapital

1.399'

Afkastningsgrad

-21 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

9 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
30.04.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.084.625236.847
Resultat af primær drift-7.939.4850
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger0-949.341
Andre finansielle omkostninger-876.3650
Resultat før skat-9.552.752-712.494
Resultat-8.496.514-444.556
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
30.04.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.702.6702.229.648
Likvider222.06747.985
Kortfristede aktiver1.924.7372.277.633
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver36.288.58843.478.340
Langfristede aktiver36.288.58843.478.340
Aktiver38.213.32545.755.973
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
30.04.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.399.134-404.556
Hensatte forpligtelser0385.754
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser32.101536.455
Kortfristede forpligtelser21.790.00416.697.548
Gældsforpligtelser36.814.19145.774.775
Forpligtelser36.814.19145.774.775
Passiver38.213.32545.755.973
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
30.04.2022
Afkastningsgrad -20,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -607,3 %109,9 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 3,7 %-0,9 %
Likviditetsgrad 8,8 %13,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Kanalvej 11, 4700 Næstved ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for tilknyttede virksomheders mellemværende med kreditinstitutter er der afgivet følgende sikkerheder:Ejerpantebrev i ejendom28.500.000Regnskabsmæssig værdi af ejendom32.580.224
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Kanalvej 11, 4700 Næstved ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktivitet er investering i ejendomme herunder udlejning samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.