Copied
 
 
2022, DKK
28.05.2024
Bruttoresultat

-10.427

Primær drift
Na.
Årets resultat

-10.089

Aktiver

83.666

Kortfristede aktiver

83.666

Egenkapital

-10.786

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-13 %

Likviditetsgrad

89 %

Resultat
28.05.2024
Årsrapport
2022
28.05.2024
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.4272.825468.237
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter8.0650673
Finansieringsomkostninger-7.727-50.421-75.441
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-10.089-47.596393.469
Resultat-10.089-47.596306.899
Forslag til udbytte00-300.000
Aktiver
28.05.2024
Årsrapport
2022
28.05.2024
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 01.6272.301
Likvider14.47977.634381.339
Kortfristede aktiver83.666188.660441.502
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver83.666188.660441.502
Aktiver
28.05.2024
Passiver
28.05.2024
Årsrapport
2022
28.05.2024
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Forslag til udbytte00300.000
Egenkapital-10.786-697346.899
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0007.0008.000
Kortfristede forpligtelser94.452189.35794.603
Gældsforpligtelser94.452189.35794.603
Forpligtelser94.452189.35794.603
Passiver83.666188.660441.502
Passiver
28.05.2024
Nøgletal
28.05.2024
Årsrapport
2022
28.05.2024
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 93,5 %6.828,7 %88,5 %
Payout-ratio Na.Na.97,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad -12,9 %-0,4 %78,6 %
Likviditetsgrad 88,6 %99,6 %466,7 %
Resultat
28.05.2024
Gæld
28.05.2024
Årsrapport
28.05.2024
Nyeste:01.12.2022- 30.11.2023(offentliggjort: 28.05.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Shahid ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.
Beretning
28.05.2024
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. december 2022 - 30. november 2023 for Shahid ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet har været at yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed indenfor strategi, investering og udvikling.