Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.825

Primær drift
Na.
Årets resultat

-47.596

Aktiver

189'

Kortfristede aktiver

189'

Egenkapital

-697

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-0 %

Likviditetsgrad

100 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.825468.237
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter0673
Finansieringsomkostninger-50.421-75.441
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-47.596393.469
Resultat-47.596306.899
Forslag til udbytte0-300.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.6272.301
Likvider77.634381.339
Kortfristede aktiver188.660441.502
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver188.660441.502
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Forslag til udbytte0300.000
Egenkapital-697346.899
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0008.000
Kortfristede forpligtelser189.35794.603
Gældsforpligtelser189.35794.603
Forpligtelser189.35794.603
Passiver188.660441.502
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
28.12.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6.828,7 %88,5 %
Payout-ratio Na.97,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad -0,4 %78,6 %
Likviditetsgrad 99,6 %466,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.12.2021- 30.11.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Shahid ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. december 2021 - 30. november 2022 for Shahid ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet har været at yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed indenfor strategi, investering og udvikling.