Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.597

Primær drift

-1.597

Årets resultat

196'

Aktiver

382'

Kortfristede aktiver

27.866

Egenkapital

374'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

335 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.597-6.250-6.545
Resultat af primær drift-1.597-6.250-6.545
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-1.67100
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat195.834124.123667
Resultat195.834124.123667
Forslag til udbytte-80.000-97.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.07.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider27.86600
Kortfristede aktiver27.86600
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver354.250287.748157.375
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver354.250287.748157.375
Aktiver382.116287.748157.375
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.07.2021
Forslag til udbytte80.00097.0000
Egenkapital373.787274.953150.830
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0006.2504.000
Kortfristede forpligtelser8.32912.7956.545
Gældsforpligtelser8.32912.7956.545
Forpligtelser8.32912.7956.545
Passiver382.116287.748157.375
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
08.07.2021
Afkastningsgrad -0,4 %-2,2 %-4,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 52,4 %45,1 %0,4 %
Payout-ratio 40,9 %78,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -95,6 %Na.Na.
Soliditestgrad 97,8 %95,6 %95,8 %
Likviditetsgrad 334,6 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JKL Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for JKL Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at eje anparter i Budolfi Grafisk ApS.