Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-6.099

Aktiver

99.103

Kortfristede aktiver

49.103

Egenkapital

33.901

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

75 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-1.099
Resultat før skat-6.099
Resultat-6.099
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider49.103
Kortfristede aktiver49.103
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver50.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver50.000
Aktiver99.103
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Forslag til udbytte0
Egenkapital33.901
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.000
Kortfristede forpligtelser65.202
Gældsforpligtelser65.202
Forpligtelser65.202
Passiver99.103
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -18,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 34,2 %
Likviditetsgrad 75,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:10.12.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 10. december 2020 - 30. juni 2021 for DK 2020 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at eje andele i andre virksomheder og forvaltning af likvider.