Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

503'

Primær drift

-48.794

Årets resultat

-42.681

Aktiver

231'

Kortfristede aktiver

181'

Egenkapital

87.916

Afkastningsgrad

-21 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

126 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat502.670417.571
Resultat af primær drift-48.794191.044
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter-5240
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-3.348-2.235
Resultat før skat-52.666188.809
Resultat-42.681147.097
Forslag til udbytte0-56.500
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70.549199.821
Likvider110.302173.481
Kortfristede aktiver180.851373.302
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver9.9850
Materielle aktiver40.1060
Langfristede aktiver50.0910
Aktiver230.942373.302
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
Forslag til udbytte056.500
Egenkapital87.916187.097
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser30.51518.069
Kortfristede forpligtelser143.026186.205
Gældsforpligtelser143.026186.205
Forpligtelser143.026186.205
Passiver230.942373.302
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
Afkastningsgrad -21,1 %51,2 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -48,5 %78,6 %
Payout-ratio Na.38,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 38,1 %50,1 %
Likviditetsgrad 126,4 %200,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for RF Montage og Ventilation ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for engagementet med Sparekassen Danmark er der stillet følgende sikkerheder:Personlig hæftelse.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for RF Byg og Montage ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består af montagevirksomhed samt køb og salg af handelsvarer.