Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.611

Primær drift

-1.611

Årets resultat

187'

Aktiver

463'

Kortfristede aktiver

123'

Egenkapital

402'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

202 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.611-13.454
Resultat af primær drift-1.611-13.454
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-2.406-2.065
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat187.278174.899
Resultat187.278174.899
Forslag til udbytte-50.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider122.709618
Kortfristede aktiver122.709618
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver340.358276.463
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver340.358276.463
Aktiver463.067277.081
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Forslag til udbytte50.0000
Egenkapital402.177214.899
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0006.250
Kortfristede forpligtelser60.89062.182
Gældsforpligtelser60.89062.182
Forpligtelser60.89062.182
Passiver463.067277.081
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
08.06.2022
Afkastningsgrad -0,3 %-4,9 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,6 %81,4 %
Payout-ratio 26,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -67,0 %-651,5 %
Soliditestgrad 86,9 %77,6 %
Likviditetsgrad 201,5 %1,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HT Holding Ålborg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for HT Holding Ålborg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at eje anparter i Budolfi Grafisk ApS.