Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-60

Primær drift

-60

Årets resultat

-14.062

Aktiver

483'

Kortfristede aktiver

33.077

Egenkapital

14.472

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

7 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.10.2021
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-60-6.435
Resultat af primær drift-60-6.435
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-14.002-5.031
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-14.062-11.466
Resultat-14.062-11.466
Forslag til udbytte00
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.10.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider33.07733.490
Kortfristede aktiver33.07733.490
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver450.000450.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver450.000450.000
Aktiver483.077483.490
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.10.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital14.47228.534
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser468.605454.956
Gældsforpligtelser468.605454.956
Forpligtelser468.605454.956
Passiver483.077483.490
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
21.10.2021
Afkastningsgrad 0,0 %-1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -97,2 %-40,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -0,4 %-127,9 %
Soliditestgrad 3,0 %5,9 %
Likviditetsgrad 7,1 %7,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for Bryde Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.