Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.026'

Primær drift

720'

Årets resultat

556'

Aktiver

3.881'

Kortfristede aktiver

3.881'

Egenkapital

1.065'

Afkastningsgrad

19 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

138 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
07.05.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.025.639778.741
Resultat af primær drift720.103601.656
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-7.139-242
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat712.964601.414
Resultat556.126469.106
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
07.05.2022
Kortfristede varebeholdninger2.717.3311.019.516
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 894.547494.924
Likvider268.912985.474
Kortfristede aktiver3.880.7902.499.914
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver3.880.7902.499.914
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
07.05.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.065.232509.106
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser18.00266.721
Kortfristede forpligtelser2.815.5581.990.808
Gældsforpligtelser2.815.5581.990.808
Forpligtelser2.815.5581.990.808
Passiver3.880.7902.499.914
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
07.05.2022
Afkastningsgrad 18,6 %24,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 52,2 %92,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 10.086,9 %248.618,2 %
Soliditestgrad 27,4 %20,4 %
Likviditetsgrad 137,8 %125,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.12.2021- 30.11.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen. 
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-09
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten inkl. ledelsesberetningenfor regnskabsperioden 01. december 2021 - 30. november 2022 for First Celtic Toys and Learning Europe ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.   Der er i forbindelse med stiftelsen vedtaget, at årsrapporten ikke skal revideres. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.