Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

430'

Årets resultat

334'

Aktiver

555'

Kortfristede aktiver

419'

Egenkapital

375'

Afkastningsgrad

77 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

233 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
27.01.2022
Nettoomsætning
Resultat af primær drift429.74294.771
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-883-856
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat428.85993.915
Resultat333.57471.827
Forslag til udbytte-58.9000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
27.01.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 177.184212.295
Likvider242.2460
Kortfristede aktiver419.430212.295
Immaterielle aktiver og goodwill135.714162.857
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver135.714162.857
Aktiver555.144375.152
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
27.01.2022
Forslag til udbytte58.9000
Egenkapital375.401111.827
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser179.743263.325
Gældsforpligtelser179.743263.325
Forpligtelser179.743263.325
Passiver555.144375.152
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
27.01.2022
Afkastningsgrad 77,4 %25,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 88,9 %64,2 %
Payout-ratio 17,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 48.668,4 %11.071,4 %
Soliditestgrad 67,6 %29,8 %
Likviditetsgrad 233,3 %80,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.