Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

778'

Primær drift
Na.
Årets resultat

600'

Aktiver

1.132'

Kortfristede aktiver

1.132'

Egenkapital

845'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat777.621264.319
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter6250
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-8.969-1.734
Resultat før skat769.277262.585
Resultat600.036204.816
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
Kortfristede varebeholdninger46.50046.500
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 75.000100.742
Likvider1.010.628229.574
Kortfristede aktiver1.132.128376.816
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver1.132.128376.816
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital844.852244.816
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser118.03574.231
Gældsforpligtelser287.276132.000
Forpligtelser287.276132.000
Passiver1.132.128376.816
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.12.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 71,0 %83,7 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 74,6 %65,0 %
Likviditetsgrad 959,1 %507,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022 for RCS Drift ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet er at eje rettigheder til musik og hermed beslægtet virksomhed.