Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-98.396

Primær drift

-98.396

Årets resultat

-291'

Aktiver

20.329'

Kortfristede aktiver

20.329'

Egenkapital

20.309'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.10.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-98.396-38.461
Resultat af primær drift-98.396-38.461
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter627.8691.950.783
Finansieringsomkostninger-2.369.907-4.085
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-291.14420.982.454
Resultat-291.14420.562.650
Forslag til udbytte-114.400-113.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.10.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 135.7193.375.000
Likvider4.152.2743.073.155
Kortfristede aktiver20.329.27122.137.721
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver0952.661
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver0952.661
Aktiver20.329.27123.090.382
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.10.2021
Forslag til udbytte114.400113.000
Egenkapital20.309.27122.713.415
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser20.000376.967
Gældsforpligtelser20.000376.967
Forpligtelser20.000376.967
Passiver20.329.27123.090.382
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.10.2021
Afkastningsgrad -0,5 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,4 %90,5 %
Payout-ratio -39,3 %0,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -4,2 %-941,5 %
Soliditestgrad 99,9 %98,4 %
Likviditetsgrad 101.646,4 %5.872,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JAMESI Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2022.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for JAMESI Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at besidde formuegenstande og dermed beslægtet virksomhed.