Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-12.080

Primær drift

-12.080

Årets resultat

-13.375

Aktiver

61.442

Kortfristede aktiver

61.442

Egenkapital

51.584

Afkastningsgrad

-20 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
24.03.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-12.080332.270
Resultat af primær drift-12.0800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-1.295-2.942
Resultat før skat-13.375331.470
Resultat-13.375257.959
Forslag til udbytte0-233.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
24.03.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.354234.303
Likvider59.088146.287
Kortfristede aktiver61.442380.590
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver61.442380.590
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
24.03.2022
Forslag til udbytte0233.000
Egenkapital51.584297.959
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.0009.000
Kortfristede forpligtelser9.85882.631
Gældsforpligtelser9.85882.631
Forpligtelser9.85882.631
Passiver61.442380.590
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
24.03.2022
Afkastningsgrad -19,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -25,9 %86,6 %
Payout-ratio Na.90,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 84,0 %78,3 %
Likviditetsgrad 623,3 %460,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for thinkthenbuild ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for thinkthenbuild ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets aktiviteter er at drive konsulentvirksomhed indenfor IT og software.