Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

7.411'

Årets resultat

7.405'

Aktiver

54.707'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

53.797'

Afkastningsgrad

14 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Nettoomsætning
Resultat af primær drift7.410.6940
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 7.478.3510
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-8.0780
Andre finansielle omkostninger0-575
Resultat før skat7.402.616-60.543
Resultat7.405.178-56.161
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0405.019
Likvider133.1831.751
Kortfristede aktiver0406.770
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver54.574.0140
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver54.574.0140
Aktiver54.707.197406.770
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital53.796.674343.839
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser49.99957.931
Kortfristede forpligtelser910.52362.931
Gældsforpligtelser910.52362.931
Forpligtelser910.52362.931
Passiver54.707.197406.770
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Afkastningsgrad 13,5 %Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,8 %-16,3 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 91.739,2 %Na.
Soliditestgrad 98,3 %84,5 %
Likviditetsgrad Na.646,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Frandsen8680 Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Frandsen8680 Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele.