Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-986

Primær drift

-7.915

Årets resultat

-6.542

Aktiver

29.004

Kortfristede aktiver

29.004

Egenkapital

28.689

Afkastningsgrad

-27 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
29.06.2022
Nettoomsætning7992.161
Bruttoresultat-986-791
Resultat af primær drift-7.915-5.343
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-257-279
Resultat før skat-8.172-5.622
Resultat-6.542-4.588
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
29.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.4881.034
Likvider26.51635.468
Kortfristede aktiver29.00436.502
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver29.00436.502
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
29.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital28.68935.412
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser3151.090
Gældsforpligtelser3151.090
Forpligtelser3151.090
Passiver29.00436.502
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
29.06.2022
Afkastningsgrad -27,3 %-14,6 %
Dækningsgrad -123,4 %-36,6 %
Resultatgrad -818,8 %-212,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -22,8 %-13,0 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 98,9 %97,0 %
Likviditetsgrad 9.207,6 %3.348,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Poster Family ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.