Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

381'

Primær drift

103'

Årets resultat

79.052

Aktiver

239'

Kortfristede aktiver

239'

Egenkapital

130'

Afkastningsgrad

43 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

275 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat380.702213.168
Resultat af primær drift102.78420.646
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-1.380-6.106
Resultat før skat101.40414.540
Resultat79.05210.800
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51.802706
Likvider187.14995.217
Kortfristede aktiver238.95195.923
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver238.95195.923
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital129.85250.800
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser03.123
Kortfristede forpligtelser86.74741.383
Gældsforpligtelser109.09945.123
Forpligtelser109.09945.123
Passiver238.95195.923
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Afkastningsgrad 43,0 %21,5 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 60,9 %21,3 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 54,3 %53,0 %
Likviditetsgrad 275,5 %231,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsrapporten for Murermester T-Riis ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-10
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Murermester T-Riis ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter har været at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.