Copied
 
 
2023, DKK
03.04.2024
Bruttoresultat

-2.240

Primær drift

-2.240

Årets resultat

-2.240

Aktiver

99.860

Kortfristede aktiver

553

Egenkapital

39.074

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

39 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.240-2.335-7.282
Resultat af primær drift-2.240-2.335-7.282
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger0-490
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-2.24085.596-7.282
Resultat-2.24085.596-7.282
Forslag til udbytte0-77.0000
Aktiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider55379.7930
Kortfristede aktiver55379.7930
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver99.30799.307650.720
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver99.30799.307650.720
Aktiver99.860179.100650.720
Aktiver
03.04.2024
Passiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Forslag til udbytte077.0000
Egenkapital39.074118.31432.718
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser60.78660.78667.282
Gældsforpligtelser60.78660.786618.002
Forpligtelser60.78660.786618.002
Passiver99.860179.100650.720
Passiver
03.04.2024
Nøgletal
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Afkastningsgrad -2,2 %-1,3 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -5,7 %72,3 %-22,3 %
Payout-ratio Na.90,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-4.765,3 %Na.
Soliditestgrad 39,1 %66,1 %5,0 %
Likviditetsgrad 0,9 %131,3 %Na.
Resultat
03.04.2024
Gæld
03.04.2024
Årsrapport
03.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
03.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-31
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for T-R-H Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.