Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.335

Primær drift

-2.335

Årets resultat

85.596

Aktiver

179'

Kortfristede aktiver

79.793

Egenkapital

118'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

131 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.335-7.282
Resultat af primær drift-2.335-7.282
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-490
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat85.596-7.282
Resultat85.596-7.282
Forslag til udbytte-77.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider79.7930
Kortfristede aktiver79.7930
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver99.307650.720
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver99.307650.720
Aktiver179.100650.720
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Forslag til udbytte77.0000
Egenkapital118.31432.718
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser60.78667.282
Gældsforpligtelser60.786618.002
Forpligtelser60.786618.002
Passiver179.100650.720
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
28.06.2022
Afkastningsgrad -1,3 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 72,3 %-22,3 %
Payout-ratio 90,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -4.765,3 %Na.
Soliditestgrad 66,1 %5,0 %
Likviditetsgrad 131,3 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for T-R-H Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.