Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-4.819

Primær drift
Na.
Årets resultat

755

Aktiver

31.517

Kortfristede aktiver

12.631

Egenkapital

13.161

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

69 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
17.01.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.819-4.000
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter631800
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-30
Resultat før skat00
Resultat755-27.594
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
17.01.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.63112.660
Likvider00
Kortfristede aktiver12.63112.660
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver18.88617.080
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver18.88617.080
Aktiver31.51729.740
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
17.01.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital13.16112.406
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.0004.000
Kortfristede forpligtelser18.35617.334
Gældsforpligtelser18.35617.334
Forpligtelser18.35617.334
Passiver31.51729.740
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
17.01.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,7 %-222,4 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 41,8 %41,7 %
Likviditetsgrad 68,8 %73,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Wandel Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter består i ejerskab af andre virksomheder og anden hermed beslægtet aktivitet efter ledelsens skøn.