Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

941'

Primær drift

344'

Årets resultat

259'

Aktiver

850'

Kortfristede aktiver

822'

Egenkapital

483'

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

282 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat941.092729.128
Resultat af primær drift344.3050
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat334.471377.415
Resultat258.731294.387
Forslag til udbytte-114.400-110.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 108.567232.194
Likvider713.902431.493
Kortfristede aktiver822.469663.687
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver080.831
Materielle aktiver27.7220
Langfristede aktiver27.72280.831
Aktiver850.191744.518
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
Forslag til udbytte114.400110.000
Egenkapital483.118334.387
Hensatte forpligtelser3240
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.000178.125
Kortfristede forpligtelser291.333410.131
Gældsforpligtelser366.749410.131
Forpligtelser366.749410.131
Passiver850.191744.518
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
Afkastningsgrad 40,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 53,6 %88,0 %
Payout-ratio 44,2 %37,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 56,8 %44,9 %
Likviditetsgrad 282,3 %161,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 21 - 30. 06. 22 for AgriFyn NKP ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i rådgivningsvirksomhed, hvis formål er at rådgive indenfor planteproduktion.