Copied
 

2020, DKK
24.11.2021
Bruttoresultat

704'

Primær drift

137'

Årets resultat

106'

Aktiver

387'

Kortfristede aktiver

96.523

Egenkapital

151'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

39 %

Likviditetsgrad

41 %

Resultat
24.11.2021
Årsrapport
2020
24.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat703.640
Resultat af primær drift137.142
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-841
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat136.301
Resultat106.315
Forslag til udbytte0
Aktiver
24.11.2021
Årsrapport
2020
24.11.2021
Kortfristede varebeholdninger153.021
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 90.725
Likvider96.523
Kortfristede aktiver96.523
Immaterielle aktiver og goodwill32.000
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver14.895
Langfristede aktiver46.895
Aktiver387.164
Aktiver
24.11.2021
Passiver
24.11.2021
Årsrapport
2020
24.11.2021
Forslag til udbytte0
Egenkapital151.315
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser235.849
Gældsforpligtelser235.849
Forpligtelser235.849
Passiver387.164
Passiver
24.11.2021
Nøgletal
24.11.2021
Årsrapport
2020
24.11.2021
Afkastningsgrad 35,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 70,3 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 16.307,0 %
Soliditestgrad 39,1 %
Likviditetsgrad 40,9 %
Resultat
24.11.2021
Gæld
24.11.2021
Årsrapport
24.11.2021
Nyeste:17.09.2020- 31.08.2021(offentliggjort: 24.11.2021)
Oplysning om eventualaktiver:Ingen
Beretning
24.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-01
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 17. september 2020 - 31. august 2021 for Bf-shelterbyg ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsregnskabet giver efter voropfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt afresultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020-2021Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse forde forhold, beretningen omhandler. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.