Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-27.630

Primær drift
Na.
Årets resultat

818'

Aktiver

6.651'

Kortfristede aktiver

3.567'

Egenkapital

3.006'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

98 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-27.630
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter20.726
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-8.539
Resultat før skat807.132
Resultat817.955
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.614.309
Likvider1.952.470
Kortfristede aktiver3.566.779
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver3.083.969
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver3.083.969
Aktiver6.650.748
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Forslag til udbytte0
Egenkapital3.005.595
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser23.000
Kortfristede forpligtelser3.645.153
Gældsforpligtelser3.645.153
Forpligtelser3.645.153
Passiver6.650.748
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 27,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 45,2 %
Likviditetsgrad 97,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for MaDos Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter er at være holdingselskab.