Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-16.938

Primær drift
Na.
Årets resultat

181'

Aktiver

218'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

181'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
13.09.2022
Nettoomsætning00
Bruttoresultat-16.9380
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat181.225-75.000
Resultat181.225-75.000
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
13.09.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider00
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver218.1630
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver218.1630
Aktiver218.1630
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
13.09.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital181.2250
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser36.9380
Gældsforpligtelser36.9380
Forpligtelser36.9380
Passiver218.1630
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
13.09.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 100,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 83,1 %Na.
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SLIS Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Sammenligningstal er dækkende perioden 3. september 2020 - 31. december 2021.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for SLIS Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.