Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-241'

Primær drift

-265'

Årets resultat

-284'

Aktiver

66.306

Kortfristede aktiver

23.131

Egenkapital

-697'

Afkastningsgrad

-400 %

Soliditetsgrad

-1051 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
15.03.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-240.780659
Resultat af primær drift-265.274-460.518
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-16.205-1.807
Resultat før skat-281.479-462.325
Resultat-284.479-462.325
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
15.03.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.1311.918
Likvider05.697
Kortfristede aktiver23.1317.615
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver43.17567.669
Langfristede aktiver43.17567.669
Aktiver66.30675.284
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
15.03.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital-696.804-412.325
Hensatte forpligtelser3.0000
Langfristet gæld til banker95.1050
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser3.85036.984
Gældsforpligtelser760.110487.609
Forpligtelser760.110487.609
Passiver66.30675.284
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2020
15.03.2022
Afkastningsgrad -400,1 %-611,7 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,8 %112,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad -1.050,9 %-547,7 %
Likviditetsgrad 600,8 %20,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-05
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Greenport ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.