Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.632'

Aktiver

6.139'

Kortfristede aktiver

403'

Egenkapital

1.407'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

9 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-3.000
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter8.5340
Finansieringsomkostninger-76.639-35.689
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat0-264.873
Resultat1.631.913-264.873
Forslag til udbytte00
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 373.534865.000
Likvider29.06234.338
Kortfristede aktiver402.596899.338
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver5.736.7354.031.717
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver5.736.7354.031.717
Aktiver6.139.3314.931.055
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.407.040-224.873
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser4.732.2915.155.928
Gældsforpligtelser4.732.2915.155.928
Forpligtelser4.732.2915.155.928
Passiver6.139.3314.931.055
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 116,0 %117,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 22,9 %-4,6 %
Likviditetsgrad 8,5 %17,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for EJV Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 for EJV Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at investere i virksomheder inden for projektudvikling, byggeri og fast ejendom samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed.