Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

99.453

Primær drift

5.299

Årets resultat

2.736

Aktiver

56.137

Kortfristede aktiver

56.137

Egenkapital

3.135

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

6 %

Likviditetsgrad

106 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
09.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat99.453-21
Resultat af primær drift5.299-21
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-6300
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat4.669-21
Resultat2.736-21
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
09.06.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.23765.424
Likvider18.90012.061
Kortfristede aktiver56.13777.485
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver56.13777.485
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
09.06.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital3.135400
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser53.00277.085
Gældsforpligtelser53.00277.085
Forpligtelser53.00277.085
Passiver56.13777.485
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
09.06.2021
Afkastningsgrad 9,4 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 87,3 %-5,3 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 841,1 %Na.
Soliditestgrad 5,6 %0,5 %
Likviditetsgrad 105,9 %100,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-13
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Vestergård Regnskab og Rådgivning ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.