Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-6.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

-6.250

Aktiver

72.117

Kortfristede aktiver

32.117

Egenkapital

33.750

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

84 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.2500
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-6.2500
Resultat-6.2500
Forslag til udbytte00
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.8000
Likvider15.3170
Kortfristede aktiver32.1170
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver40.00040.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver40.00040.000
Aktiver72.11740.000
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital33.75040.000
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2500
Kortfristede forpligtelser38.3670
Gældsforpligtelser38.3670
Forpligtelser38.3670
Passiver72.11740.000
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.09.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -18,5 %Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 46,8 %100,0 %
Likviditetsgrad 83,7 %Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 04. 2021 - 31. 03. 2022 for Olidan Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at investere i andre selskaber. Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.