Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.754

Primær drift

-5.754

Årets resultat

-7.098

Aktiver

2.107'

Kortfristede aktiver

83.182

Egenkapital

18.882

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

113 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
02.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.754-15.221
Resultat af primær drift-5.754-15.221
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter65.00058.000
Finansieringsomkostninger-68.346-58.159
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-9.100-15.380
Resultat-7.098-14.069
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
02.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 68.3131.311
Likvider14.8695.670
Kortfristede aktiver83.1826.981
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver2.024.0001.582.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver2.024.0001.582.000
Aktiver2.107.1821.588.981
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
02.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital18.88225.981
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.000
Kortfristede forpligtelser73.3005.000
Gældsforpligtelser2.088.3001.563.000
Forpligtelser2.088.3001.563.000
Passiver2.107.1821.588.981
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
02.06.2022
Afkastningsgrad -0,3 %-1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -37,6 %-54,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -8,4 %-26,2 %
Soliditestgrad 0,9 %1,6 %
Likviditetsgrad 113,5 %139,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for OMK Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for OMK Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje og drive padel-centre samt hermed beslægtet virksomhed, herunder gennem udøvelse af indflydelse i datterselskaber.