Copied
 
 
2023, DKK
03.04.2024
Bruttoresultat

3.216'

Primær drift

582'

Årets resultat

449'

Aktiver

2.164'

Kortfristede aktiver

1.603'

Egenkapital

1.153'

Afkastningsgrad

27 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

167 %

Resultat
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
20.06.2022
2020
26.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.216.3492.714.7552.360.093
Resultat af primær drift581.519327.754102.018
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-5.936-10.124-12.726
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat575.583317.63089.292
Resultat448.833246.76168.222
Forslag til udbytte-1.000.000-500.0000
Aktiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
20.06.2022
2020
26.05.2021
Kortfristede varebeholdninger89.858114.082105.920
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 683.989758.095414.508
Likvider829.389677.714700.108
Kortfristede aktiver1.603.2361.549.8911.220.536
Immaterielle aktiver og goodwill363.945423.416564.554
Finansielle anlægsaktiver63.72962.0850
Materielle aktiver132.875128.135202.611
Langfristede aktiver560.549613.636767.165
Aktiver2.163.7852.163.5271.987.701
Aktiver
03.04.2024
Passiver
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
20.06.2022
2020
26.05.2021
Forslag til udbytte1.000.000500.0000
Egenkapital1.153.1401.204.307957.546
Hensatte forpligtelser52.61386.859122.800
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser425.702403.260295.556
Kortfristede forpligtelser958.032872.361907.355
Gældsforpligtelser958.032872.361907.355
Forpligtelser958.032872.361907.355
Passiver2.163.7852.163.5271.987.701
Passiver
03.04.2024
Nøgletal
03.04.2024
Årsrapport
2023
03.04.2024
2022
26.05.2023
2021
20.06.2022
2020
26.05.2021
Afkastningsgrad 26,9 %15,1 %5,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 38,9 %20,5 %7,1 %
Payout-ratio 222,8 %202,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 9.796,5 %3.237,4 %801,7 %
Soliditestgrad 53,3 %55,7 %48,2 %
Likviditetsgrad 167,3 %177,7 %134,5 %
Resultat
03.04.2024
Gæld
03.04.2024
Årsrapport
03.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)
Beretning
03.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Kylling & Co, Herning ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af drift af sandwichbutik.