Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-10.957

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.553'

Aktiver

1.637'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.622'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
11.03.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.957-5.000
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 1.561.9320
Finansielle indtægter3.2760
Finansieringsomkostninger-1.2210
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat1.553.0300
Resultat1.553.03028.682
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
11.03.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 268.27620.000
Likvider2.8220
Kortfristede aktiver020.000
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver1.365.61453.682
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver1.365.61453.682
Aktiver1.636.71273.682
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
11.03.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.621.71268.682
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.0005.000
Kortfristede forpligtelser15.0005.000
Gældsforpligtelser15.0005.000
Forpligtelser15.0005.000
Passiver1.636.71273.682
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
2020
11.03.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 95,8 %41,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 99,1 %93,2 %
Likviditetsgrad Na.400,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rasmus Høj Larsen Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Rasmus Høj Larsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i besiddelse af kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed.