Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.683'

Primær drift

162'

Årets resultat

125'

Aktiver

461'

Kortfristede aktiver

442'

Egenkapital

159'

Afkastningsgrad

35 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

146 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
10.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.682.8142.062.794
Resultat af primær drift161.901-4.979
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-1.060-2.987
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat160.841-7.966
Resultat125.456-6.543
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
10.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.11687.169
Likvider441.200222.897
Kortfristede aktiver442.316310.066
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver18.84225.694
Langfristede aktiver18.84225.694
Aktiver461.158335.760
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
10.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital158.91333.457
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.26726.174
Kortfristede forpligtelser302.245302.303
Gældsforpligtelser302.245302.303
Forpligtelser302.245302.303
Passiver461.158335.760
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
10.06.2022
Afkastningsgrad 35,1 %-1,5 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 78,9 %-19,6 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 15.273,7 %-166,7 %
Soliditestgrad 34,5 %10,0 %
Likviditetsgrad 146,3 %102,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CK Tømrer ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-05
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for CK Tømrer ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødding, den 05-05-2023 Direktion Claus Klockmann Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for CK Tømrer ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive tømrervirksomhed.