Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.041

Primær drift
Na.
Årets resultat

30.501'

Aktiver

11.817'

Kortfristede aktiver

11.817'

Egenkapital

1.013'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

109 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.041-574.100
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter590.431435.420
Finansieringsomkostninger-4.871.840-7.389.468
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat30.501.1860
Resultat30.501.186-7.528.148
Forslag til udbytte-973.0380
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.350.0005.126.447
Likvider4.466.942165.191
Kortfristede aktiver11.816.9425.291.638
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver036.775.371
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver036.775.371
Aktiver11.816.94242.067.009
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Forslag til udbytte973.0380
Egenkapital1.013.038-7.488.148
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.656.3090
Kortfristede forpligtelser10.803.90449.555.157
Gældsforpligtelser10.803.90449.555.157
Forpligtelser10.803.90449.555.157
Passiver11.816.94242.067.009
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2020
31.05.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3.010,9 %100,5 %
Payout-ratio 3,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 8,6 %-17,8 %
Likviditetsgrad 109,4 %10,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-18
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for VEVAHolding ApS.