Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

578

Primær drift

-1.038'

Årets resultat

-1.333'

Aktiver

5.760'

Kortfristede aktiver

3.310'

Egenkapital

-1.761'

Afkastningsgrad

-18 %

Soliditetsgrad

-31 %

Likviditetsgrad

54 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.03.2022
2020
04.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat578441.356390.859
Resultat af primær drift-1.037.705-472.104186.485
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-295.426-132.768-49.968
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-1.333.131-604.872136.517
Resultat-1.333.131-570.872102.517
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.03.2022
2020
04.06.2021
Kortfristede varebeholdninger2.999.1901.938.2382.042.925
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 311.303360.593878.919
Likvider0297.658141.199
Kortfristede aktiver3.310.4932.596.4893.063.043
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver312.076118.1660
Materielle aktiver2.137.8072.322.5962.226.706
Langfristede aktiver2.449.8832.440.7622.226.706
Aktiver5.760.3765.037.2515.289.749
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.03.2022
2020
04.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-1.761.487-428.356142.517
Hensatte forpligtelser0034.000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld1.400.0001.600.0001.800.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser496.754208.475486.063
Kortfristede forpligtelser6.121.8633.865.6063.313.232
Gældsforpligtelser7.521.8635.465.6065.113.232
Forpligtelser7.521.8635.465.6065.113.232
Passiver5.760.3765.037.2515.289.749
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.03.2022
2020
04.06.2021
Afkastningsgrad -18,0 %-9,4 %3,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 75,7 %133,3 %71,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -351,3 %-355,6 %373,2 %
Soliditestgrad -30,6 %-8,5 %2,7 %
Likviditetsgrad 54,1 %67,2 %92,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:680 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for bankgæld på 2.176 tkr. har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt 3.000 tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: Husdyr 2.916 tkr. Beholdninger 83 tkr. Tilgodehavender fra salg 239 tkr. Driftsinventar 1.650 tkr. Bogført værdi af pantsatte aktiver er udelukkende oplyst ud fra den i årsrapporten anvendte fordeling. Herudover skal tillægges evt. bogført værdi af driftsmateriel mv., som vil være omfattet af pantet i henhold til tinglysningsloven.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2022 for Lykkensprøve Gris ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.