Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

186'

Primær drift

110'

Årets resultat

98.784

Aktiver

160'

Kortfristede aktiver

160'

Egenkapital

-137'

Afkastningsgrad

69 %

Soliditetsgrad

-86 %

Likviditetsgrad

68 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat185.535-14.492-148.371
Resultat af primær drift110.250-70.948-174.887
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-11.466-14.039-16.347
Resultat før skat98.784-84.987-191.234
Resultat98.784-84.987-191.234
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49.28253.395112.840
Likvider111.14097.815129.761
Kortfristede aktiver160.422151.210242.601
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver00106.400
Langfristede aktiver00106.400
Aktiver160.422151.210349.001
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-137.436-236.220-151.234
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker63.424108.248135.134
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser59.971108.26425.942
Kortfristede forpligtelser234.434279.182365.101
Gældsforpligtelser297.858387.430500.235
Forpligtelser297.858387.430500.235
Passiver160.422151.210349.001
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Afkastningsgrad 68,7 %-46,9 %-50,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -71,9 %36,0 %126,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad -85,7 %-156,2 %-43,3 %
Likviditetsgrad 68,4 %54,2 %66,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for bankgæld på kr. 85.836, er der stillet sikkerhed fra 3. mand.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Snedvig Tømrer ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.