Copied
 
 
2023, DKK
14.06.2024
Bruttoresultat

95.001

Primær drift

-38.359

Årets resultat

-47.910

Aktiver

109'

Kortfristede aktiver

109'

Egenkapital

-185'

Afkastningsgrad

-35 %

Soliditetsgrad

-171 %

Likviditetsgrad

43 %

Resultat
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat95.001185.535-14.492
Resultat af primær drift-38.359110.250-70.948
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-9.551-11.466-14.039
Resultat før skat-47.91098.784-84.987
Resultat-47.91098.784-84.987
Forslag til udbytte000
Aktiver
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51.05849.28253.395
Likvider57.493111.14097.815
Kortfristede aktiver108.551160.422151.210
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver108.551160.422151.210
Aktiver
14.06.2024
Passiver
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-185.346-137.436-236.220
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker41.13663.424108.248
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser64.15359.971108.264
Kortfristede forpligtelser252.761234.434279.182
Gældsforpligtelser293.897297.858387.430
Forpligtelser293.897297.858387.430
Passiver108.551160.422151.210
Passiver
14.06.2024
Nøgletal
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
25.06.2021
Afkastningsgrad -35,3 %68,7 %-46,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,8 %-71,9 %36,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad -170,7 %-85,7 %-156,2 %
Likviditetsgrad 42,9 %68,4 %54,2 %
Resultat
14.06.2024
Gæld
14.06.2024
Årsrapport
14.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 14.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for bankgæld på kr. 63.486, er der stillet sikkerhed fra 3. mand.
Beretning
14.06.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-29
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for Snedvig Tømrer ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.