Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.939'

Primær drift

14.559

Årets resultat

-6.121

Aktiver

3.554'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.159'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
28.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.938.6472.149.211
Resultat af primær drift14.55964.173
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-21.419-23.374
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-6.86040.799
Resultat-6.12129.860
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
28.06.2021
Kortfristede varebeholdninger1.741.0411.642.106
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 211.518213.332
Likvider1.286.8851.803.653
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill77.2000
Finansielle anlægsaktiver180.207276.707
Materielle aktiver57.17780.047
Langfristede aktiver314.584356.754
Aktiver3.554.0284.015.845
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
28.06.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.159.0481.165.169
Hensatte forpligtelser14.00014.739
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.490.2141.671.570
Kortfristede forpligtelser2.380.9802.835.937
Gældsforpligtelser2.380.9802.835.937
Forpligtelser2.380.9802.835.937
Passiver3.554.0284.015.845
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
28.06.2021
Afkastningsgrad 0,4 %1,6 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,5 %2,6 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 68,0 %274,5 %
Soliditestgrad 32,6 %29,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Alma Hjørring ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Alma Hjørring ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at drive en boghandel.