Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

115'

Primær drift

-19.672

Årets resultat

-20.677

Aktiver

8.119

Kortfristede aktiver

8.119

Egenkapital

-23.118

Afkastningsgrad

-242 %

Soliditetsgrad

-285 %

Likviditetsgrad

26 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat114.986
Resultat af primær drift-19.672
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-1.005
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-20.677
Resultat-20.677
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.110
Likvider6.009
Kortfristede aktiver8.119
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver8.119
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital-23.118
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.769
Kortfristede forpligtelser31.237
Gældsforpligtelser31.237
Forpligtelser31.237
Passiver8.119
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
Afkastningsgrad -242,3 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 89,4 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.957,4 %
Soliditestgrad -284,7 %
Likviditetsgrad 26,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-13
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for SimplyPrint ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Dyssegård, den 13. januar 2023 Direktion Albert Møller Nielsen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for SimplyPrint ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling af softwaresamt reparation af 3D-printere samt virksomhed i naturlig tilknytning hertil.