Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-11.488

Primær drift

-11.488

Årets resultat

-62.621

Aktiver

1.109'

Kortfristede aktiver

8.731

Egenkapital

-131'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-12 %

Likviditetsgrad

140 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
29.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.488-16.800-8.751
Resultat af primær drift-11.488-16.800-8.751
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter300
Finansieringsomkostninger-51.136-49.163-33.303
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-62.621-65.963-42.054
Resultat-62.621-65.963-42.054
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
29.05.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider8.73120.31237.347
Kortfristede aktiver8.73120.31237.347
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver1.100.0001.100.0001.100.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver1.100.0001.100.0001.100.000
Aktiver1.108.7311.120.3121.137.347
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
29.05.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital-130.637-68.016-2.054
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld1.233.1181.182.0781.133.151
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.250
Kortfristede forpligtelser6.2506.2506.250
Gældsforpligtelser1.239.3681.188.3281.139.401
Forpligtelser1.239.3681.188.3281.139.401
Passiver1.108.7311.120.3121.137.347
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
29.05.2021
Afkastningsgrad -1,0 %-1,5 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 47,9 %97,0 %2.047,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -22,5 %-34,2 %-26,3 %
Soliditestgrad -11,8 %-6,1 %-0,2 %
Likviditetsgrad 139,7 %325,0 %597,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Krirux Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Krirux Holding ApS.