Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-6.527

Primær drift
Na.
Årets resultat

-10.151

Aktiver

381'

Kortfristede aktiver

381'

Egenkapital

375'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.03.2022
2020
12.03.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.527-5.778-16.922
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-3.624-9.879-4.496
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-10.151569.2153.582
Resultat-10.151569.2153.582
Forslag til udbytte-117.800-114.4000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.03.2022
2020
12.03.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider381.246511.69515.676
Kortfristede aktiver381.246511.69515.676
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver00248.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver00248.000
Aktiver381.246511.695263.676
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.03.2022
2020
12.03.2021
Forslag til udbytte117.800114.4000
Egenkapital375.246499.79743.582
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.0005.6253.750
Kortfristede forpligtelser6.00011.898220.094
Gældsforpligtelser6.00011.898220.094
Forpligtelser6.00011.898220.094
Passiver381.246511.695263.676
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.03.2022
2020
12.03.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,7 %113,9 %8,2 %
Payout-ratio -1.160,5 %20,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,4 %97,7 %16,5 %
Likviditetsgrad 6.354,1 %4.300,7 %7,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har et udskudt skatteaktiv på t. DKK 7, som ikke er indregnet i balancen. Skatteaktivet kan henføres til fremførte skattemæssige underskud, som ikke forventes anvendt indenfor de kommende 3-5 år. Skatteaktivet kan fremføres tidsubegrænset.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Ø. G. Holding ApS.