Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-198'

Primær drift

-242'

Årets resultat

-185'

Aktiver

2.469'

Kortfristede aktiver

2.469'

Egenkapital

24.572

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

101 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.05.2022
2020
27.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-198.28913.049455.816
Resultat af primær drift-242.248-947.961-1.777.842
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-64.955-53.003-17.556
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-237.408-952.557-1.791.148
Resultat-185.178-743.126-1.397.123
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.05.2022
2020
27.05.2021
Kortfristede varebeholdninger12.50025.00050.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.448.6302.528.2201.900.275
Likvider7.4697.252702
Kortfristede aktiver2.468.5992.560.4721.950.977
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver2.468.5992.560.4721.950.977
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.05.2022
2020
27.05.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital24.572209.751202.877
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser70.566156.879183.516
Kortfristede forpligtelser2.444.0272.350.7211.748.100
Gældsforpligtelser2.444.0272.350.7211.748.100
Forpligtelser2.444.0272.350.7211.748.100
Passiver2.468.5992.560.4721.950.977
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.05.2022
2020
27.05.2021
Afkastningsgrad -9,8 %-37,0 %-91,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -753,6 %-354,3 %-688,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -372,9 %-1.788,5 %-10.126,7 %
Soliditestgrad 1,0 %8,2 %10,4 %
Likviditetsgrad 101,0 %108,9 %111,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for No 4 BISTRO & BAR Hornbæk ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for No 4 BISTRO & BAR Hornbæk ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabet har været uden aktivitet i året.