Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-8.101

Primær drift
Na.
Årets resultat

-15.333

Aktiver

22.205

Kortfristede aktiver

15.871

Egenkapital

15.955

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

254 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.1010
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-232-222
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-15.3330
Resultat-15.333-8.712
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider15.87123.704
Kortfristede aktiver15.87123.704
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver6.33413.334
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver6.33413.334
Aktiver22.20537.038
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital15.95531.288
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2505.750
Kortfristede forpligtelser6.2505.750
Gældsforpligtelser6.2505.750
Forpligtelser6.2505.750
Passiver22.20537.038
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
15.12.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -96,1 %-27,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 71,9 %84,5 %
Likviditetsgrad 253,9 %412,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mavida ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Mavida ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at produktudvikle, eje og besidde kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.