Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-9.188

Primær drift

-9.188

Årets resultat

508'

Aktiver

1.771'

Kortfristede aktiver

645'

Egenkapital

580'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

54 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-9.188-7.914
Resultat af primær drift-9.188-7.914
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter37.50021.370
Finansieringsomkostninger-21.317-22.201
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat508.8520
Resultat507.894333.774
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 645.08313.995
Likvider00
Kortfristede aktiver645.08313.995
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver1.126.268624.411
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver1.126.268624.411
Aktiver1.771.351638.406
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital580.04172.147
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.000
Kortfristede forpligtelser1.191.310566.259
Gældsforpligtelser1.191.310566.259
Forpligtelser1.191.310566.259
Passiver1.771.351638.406
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
25.05.2021
Afkastningsgrad -0,5 %-1,2 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 87,6 %462,6 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -43,1 %-35,6 %
Soliditestgrad 32,7 %11,3 %
Likviditetsgrad 54,1 %2,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for datterselskabets engagement med bankforbindelse har selskabet stillet sine anparter til sikkerhed.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Nielsen & Sons Holding ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hjørring, 25. maj 2023 Direktionen: Allan Nielsen