Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

919'

Primær drift

146'

Årets resultat

127'

Aktiver

1.699'

Kortfristede aktiver

1.699'

Egenkapital

896'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

212 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.04.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat919.4381.505.580547.194
Resultat af primær drift146.039803.45511.312
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter78.31476.87490.045
Finansieringsomkostninger-57.503-28.025-8.682
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat166.850852.30492.675
Resultat126.903636.86671.200
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.04.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.024.6241.339.568768.177
Likvider658.771862.434147.679
Kortfristede aktiver1.699.0952.210.202924.056
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver1.699.0952.210.202924.056
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.04.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital896.446769.541111.200
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser234.6431.132.568747.228
Kortfristede forpligtelser802.6491.440.661812.856
Gældsforpligtelser802.6491.440.661812.856
Forpligtelser802.6491.440.661812.856
Passiver1.699.0952.210.202924.056
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.04.2021
Afkastningsgrad 8,6 %36,4 %1,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,2 %82,8 %64,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 254,0 %2.866,9 %130,3 %
Soliditestgrad 52,8 %34,8 %12,0 %
Likviditetsgrad 211,7 %153,4 %113,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report of Retrade ApS for 2022 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-14
Ledelsespåtegning: Today, Management has considered and adopted the Annual Report of Retrade ApS for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. The Annual Report is presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022. In our opinion, the Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the review. The conditions for not conducting an audit of the Financial Statement have been met. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Oslo, 14 April 2023 Executive Board Johnny Nagel Jørgensen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, Management has considered and adopted the Annual Report of Retrade ApS for the financial year 1 January 2022 - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The Company's principal activities The Company's principal activities is to conduct business with trade and service as well as activities related to this.