Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-16.349

Primær drift
Na.
Årets resultat

-985'

Aktiver

9.241'

Kortfristede aktiver

3.216'

Egenkapital

-169'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-2 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
13.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-16.349-16.236-9.339
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter01.486.858360.999
Finansieringsomkostninger-968.478-229.093-162.500
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-984.8271.241.529189.160
Resultat-984.827967.981147.558
Forslag til udbytte0-420.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
13.07.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.0001.680.0000
Likvider25.456186.23329.107
Kortfristede aktiver3.215.9586.672.8623.877.910
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver6.025.1192.012.0042.000.004
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver6.025.1192.012.0042.000.004
Aktiver9.241.0778.684.8665.877.914
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
13.07.2021
Forslag til udbytte0420.0000
Egenkapital-169.2881.235.539267.558
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser6.250279.79847.852
Gældsforpligtelser9.410.3657.449.3275.610.356
Forpligtelser9.410.3657.449.3275.610.356
Passiver9.241.0778.684.8665.877.914
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.04.2022
2020
13.07.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 581,7 %78,3 %55,1 %
Payout-ratio Na.43,4 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1,8 %14,2 %4,6 %
Likviditetsgrad 51.455,3 %2.384,9 %8.104,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hannelore og Findus 2 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hannelore og Findus 2 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber, samt andre dertil relaterede aktiviteter