Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

3.871'

Primær drift
Na.
Årets resultat

3.014'

Aktiver

4.407'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

3.326'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
27.09.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.871.4300
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-12.653-16.083
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat3.858.777371.453
Resultat3.014.395371.453
Forslag til udbytte-1.600.000-110.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
27.09.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.078.0720
Likvider435.515153.604
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver1.893.5441.893.544
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver1.893.5441.893.544
Aktiver4.407.1312.047.148
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
27.09.2021
Forslag til udbytte1.600.000110.000
Egenkapital3.325.848421.453
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.0004.500
Kortfristede forpligtelser236.9011.625.695
Gældsforpligtelser1.081.2831.625.695
Forpligtelser1.081.2831.625.695
Passiver4.407.1312.047.148
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
27.09.2021
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 90,6 %88,1 %
Payout-ratio 53,1 %29,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 75,5 %20,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for NHO Holding ApS for 2019/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for NHO Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at besidde en kapitalandel samt udførelse af konsulentopgaver.