Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

686'

Primær drift

67.550

Årets resultat

47.543

Aktiver

356'

Kortfristede aktiver

356'

Egenkapital

165'

Afkastningsgrad

19 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

186 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
19.01.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat686.313322.148
Resultat af primær drift67.55080.043
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-1.487-19
Resultat før skat66.06380.024
Resultat47.54361.808
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
19.01.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider355.856226.037
Kortfristede aktiver355.856226.037
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver355.856226.037
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
19.01.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital164.983101.808
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.2007.000
Kortfristede forpligtelser190.873124.229
Gældsforpligtelser190.873124.229
Forpligtelser190.873124.229
Passiver355.856226.037
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
19.01.2021
Afkastningsgrad 19,0 %35,4 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,8 %60,7 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 46,4 %45,0 %
Likviditetsgrad 186,4 %182,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsklasseÅrsrapporten for Weide Consilium ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-12
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato aflagt årsrapporten for Weide Consilium ApS for regnskabsåret 2022. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 til 31. december 2022. Det er vores opfattelse, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller målingDer er ingen usikkerhed ved indregning eller måling af regnskabsposter.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer er ingen usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktivitet består i rådgivning omkring forsikringer samt hermed beslægtet virksomhed.