Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.622'

Primær drift

213'

Årets resultat

155'

Aktiver

871'

Kortfristede aktiver

871'

Egenkapital

370'

Afkastningsgrad

24 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

174 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2020
28.01.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.622.0881.043.562
Resultat af primær drift212.5650
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-17.790-3.360
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat194.77546.570
Resultat155.30535.248
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2020
28.01.2021
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 719.921343.302
Likvider151.243302.725
Kortfristede aktiver871.1640
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver871.164646.027
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2020
28.01.2021
Forslag til udbytte00
Egenkapital370.22975.248
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00013.000
Kortfristede forpligtelser500.9350
Gældsforpligtelser500.9350
Forpligtelser500.9350
Passiver871.164646.027
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.03.2022
2020
28.01.2021
Afkastningsgrad 24,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 41,9 %46,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.194,9 %Na.
Soliditestgrad 42,5 %11,6 %
Likviditetsgrad 173,9 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-01-24
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Premium Agency ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kolding, 24. januar 2022 Direktionen: Michæl Steffensen Søren Højstoft Madsen