Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.292

Primær drift

-5.292

Årets resultat

863'

Aktiver

1.886'

Kortfristede aktiver

983'

Egenkapital

1.848'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2019
30.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.292-6.711-8.000
Resultat af primær drift-5.2920-8.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter9.6115.4820
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-4.410-3.061-1.837
Resultat før skat862.755723.609331.502
Resultat862.755721.445333.666
Forslag til udbytte-117.800-114.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2019
30.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.611316.4832.164
Likvider973.19521.08623.196
Kortfristede aktiver982.806337.56925.360
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver903.104798.238381.339
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver903.104798.238381.339
Aktiver1.885.9101.135.807406.699
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2019
30.06.2021
Forslag til udbytte117.800114.4000
Egenkapital1.848.4661.100.111378.666
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0008.0008.000
Kortfristede forpligtelser37.44435.69628.033
Gældsforpligtelser37.44435.69628.033
Forpligtelser37.44435.69628.033
Passiver1.885.9101.135.807406.699
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2019
30.06.2021
Afkastningsgrad -0,3 %Na.-2,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,7 %65,6 %88,1 %
Payout-ratio 13,7 %15,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,0 %96,9 %93,1 %
Likviditetsgrad 2.624,7 %945,7 %90,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for LI 191019 ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med følgende tilvalg efter reglerne for klasse C-selskaber:Egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for LI 191019 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i associerede virksomheder.