Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

992'

Primær drift

1.677'

Årets resultat

964'

Aktiver

20.521'

Kortfristede aktiver

503'

Egenkapital

4.341'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

21 %

Likviditetsgrad

90 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2019
15.03.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat992.167830.500766.278
Resultat af primær drift1.676.8342.380.1653.033.835
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter1.4001.4000
Finansieringsomkostninger-428.94800
Andre finansielle omkostninger0-432.447-550.256
Resultat før skat1.249.2861.949.1182.483.579
Resultat963.8321.516.1181.935.452
Forslag til udbytte-160.000-114.4000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2019
15.03.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 151.416157.770126.213
Likvider351.418242.309217.862
Kortfristede aktiver502.834400.079344.075
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver20.017.88819.333.22317.783.554
Langfristede aktiver20.017.88819.333.22317.783.554
Aktiver20.520.72219.733.30218.127.629
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2019
15.03.2021
Forslag til udbytte160.000114.4000
Egenkapital4.341.0023.491.5701.975.452
Hensatte forpligtelser1.020.335860.450517.685
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld11.534.61511.841.56312.146.745
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.08117.37452.813
Kortfristede forpligtelser556.272837.257790.447
Gældsforpligtelser15.159.38515.381.28215.634.492
Forpligtelser15.159.38515.381.28215.634.492
Passiver20.520.72219.733.30218.127.629
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2019
15.03.2021
Afkastningsgrad 8,2 %12,1 %16,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,2 %43,4 %98,0 %
Payout-ratio 16,6 %7,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 390,9 %Na.Na.
Soliditestgrad 21,2 %17,7 %10,9 %
Likviditetsgrad 90,4 %47,8 %43,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ejendomsselskabet M32 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Ejendomsselskabet M32 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at udleje kontorlejemål og dermed beslægtet virksomhed.