Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-500

Primær drift

-500

Årets resultat

381'

Aktiver

3.737'

Kortfristede aktiver

1.318'

Egenkapital

3.341'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

333 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2019
12.03.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-500-7.875-7.088
Resultat af primær drift-500-7.8750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter6.1116.0816.150
Finansieringsomkostninger-12.64500
Andre finansielle omkostninger0-13.313-12.566
Resultat før skat383.718981.208954.222
Resultat380.563984.532954.222
Forslag til udbytte-80.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2019
12.03.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.302.282203.3240
Likvider15.5031180
Kortfristede aktiver1.317.785203.4420
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver2.419.2043.307.8822.223.876
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver2.419.2043.307.8822.223.876
Aktiver3.736.9893.511.3242.223.876
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2019
12.03.2021
Forslag til udbytte80.00000
Egenkapital3.340.9282.960.364994.222
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00900.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.5005.0005.000
Kortfristede forpligtelser396.061205.0005.000
Gældsforpligtelser396.061550.9601.229.654
Forpligtelser396.061550.9601.229.654
Passiver3.736.9893.511.3242.223.876
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2019
12.03.2021
Afkastningsgrad 0,0 %-0,2 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,4 %33,3 %96,0 %
Payout-ratio 21,0 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -4,0 %Na.Na.
Soliditestgrad 89,4 %84,3 %44,7 %
Likviditetsgrad 332,7 %99,2 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for ideaGroup ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for ideaGroup ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er at være holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed.